nhà đất thành phố

Thông tin quy hoạch tổng hợp đáng chú ý dành cho người đầu tư

Thông tin quy hoạch tổng hợp đáng chú ý dành cho người đầu tư

Thông tin quy hoạch tổng hợp đáng chú ý dành cho người đầu tư
Những thay đổi quy hoạch vùng đô thị phía đông thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch Đà Nẵng thành thành phố ngàn hồ, phê duyệt đồ án khu đô thị Cồn Khương thành phố Cần Thơ là nhưng thông tin quy hoạch đáng quan tâm.